Koronaepidemian vaikutuksista LePan toimintaan - tiedote 18.3.

20.3.2020

‍Koronavirus ravisuttaa LePaa kuten se ravisuttaa koko yhteiskuntaa. Elämme nyt tilanteessa, jonka tapahtumat ovat ennalta-arvaamattomia ja mittasuhteet valtavia. Kukaan ei tällä hetkellä pysty ennustamaan, miten ja millä aikataululla tilanne tulee kehittymään. Tärkeintä on nyt terveydestä huolehtiminen ja epidemian leviämisen estäminen. Seuran ja jäsenistön yhteisen tavoitteen pitää tässä tilanteessa olla toiminnan sovittaminen poikkeusoloihin niin, että taataan seuran toiminnan jatkuvuus ja samalla sopeutetaan harrastustoiminnan maksut tilanteen edellyttämälle tasolle.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa seuran tavoite on lähtökohtaisesti sama kuin normaalioloissakin. Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen laadukasta toimintaa ja toimintaolosuhteita niin, että tästä jäsenille aiheutuva kustannus olisi mahdollisimman kohtuullinen suhteessa järjestetyn toiminnan tasoon. Seurassa on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin toiminnan ja sen myötä kustannusten sopeuttamiseksi, kun koronaviruksen aiheuttama ylivoimainen este normaalille toiminnalle on tullut tietoon. Toiminnan sopeuttaminen on tehtävä lakien ja säännösten määräämällä tavalla, mistä johtuen kustannusten sopeuttamiseen tarvitaan minimissään runsaan kahden viikon toteutusaika. Nämä toimenpiteet ovat nyt meneillään.

Toivomme kaikkien lepalaisten tässä koko yhteiskunnalle vaikeassa tilanteessa muistavan, että urheiluseura on yhdistys, ei yritys. Yrityksen lakisääteinen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, jotka omalla taloudellisella riskillään sijoittavat pääomaa yrityksen toimintaan. Yhdistys on lain mukaan olemassa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten, eikä sen tehtävä saa olla taloudellisen voiton tavoittelu. LePassa tämä aatteellinen tarkoitus on mahdollistaa ennen kaikkia lapsille ja nuorille liikunnallinen ja yhteisöllinen harrastus sekä muutoinkin edistää terveellisiä elämäntapoja. LePa pyrkii aina, myös näissä poikkeusoloissa, järjestämään toiminnan niin, että seurassa harrastavien jäsenten kustannus voitaisiin pitää niin kohtuullisena kuin se toiminnan laajuus ja laadulliset tavoitteet huomioiden on mahdollista.

Nyt harrastustoiminta on jouduttu viranomaisten määräyksillä pääosin keskeyttämään. Ei ole yllättävää, jos joidenkin mielestä tuntuu kohtuuttomalta, että seuran jäseneltä toiminnasta perittävät maksut eivät katkea heti toiminnan vähennyttyä. Esiin on noussut myös vertauksia yritystoimintaan, jossa asiakas maksaa vain yritykseltä saamastaan palvelusta. LePan ajatusmalli on, että seuran jäsenet ovat sen asiakkaita, joille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laadukasta ja kustannustehokasta harrastuspalvelua. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että seura on yhdistys, jonka toiminnasta ja kustannuksista lähtökohtaisesti vastaavat yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksellä ei ole olemassa omistajia, joiden kukkarolle tässä tilanteessa voisi kääntyä. Seuran talous on vankalla pohjalla ja seuran kassatilanne on tälläkin hetkellä hyvä, mikä auttaa vaikean tilanteen yli selviämisessä. Seuralla ei kuitenkaan ole sellaisia varoja, että se selviäisi näin poikkeuksellisesta tilanteesta, jos jäsenet eivät maksaisi yhteisesti sovittuja maksujaan, joiden varaan toiminta on jäseniä varten rakennettu. Seuran jäsenistö tai johto ei ole tehnyt sellaisia päätöksiä, että jäseniltä olisi etukäteen kerätty varmuuden vuoksi säästöön varoja, joilla seura selviää minkä tahansa poikkeustilanteen yli.

Seurassa tarvitaan nyt yhteishenkeä ja ymmärrystä, jotta tämä tilanne pystytään hallitsemaan ja toiminta voidaan tilanteen normalisoitumisen jälkeen palauttaa ennalleen mahdollisimman hyvin. Poikkeusolojen aikaisen toiminnan konkreettinen toteutus on juuri suunnitteilla. Sen tärkeimpänä lähtökohtana on toiminnassa mukana olevien terveys ja turvallisuus sekä seuran vastuun kantaminen virusepidemian pysäyttämisessä. Näissä puitteissa suunnitellaan ratkaisuja, joilla mahdollistettaisiin pelaajien omatoimista harjoittelua, huolehditaan kustannusten sopeuttamisesta sekä taataan myös henkilöstölle mahdollisuus sopeutua poikkeustilanteeseen. Toimenpiteitä konkretisoidaan parhaillaan ja viikon kuluessa tullaan käymään dialogi joukkueiden kanssa huhtikuun alun jälkeisestä toiminnasta. Päätökset ratkaisuista tehdään näistä keskusteluista koottavan seuran yhteisen kannan perusteella. Näiden yhteisten päätösten pohjalta ratkeavat myös poikkeusolojen vaikutukset jäsenten toimintamaksuihin.

Seuramme toimintaa pyörittää yli sata palkatonta vapaaehtoistyötä tekevää aktiivia sekä erittäin sitoutunut henkilöstö. Heille tämä poikkeustilanne on kaikkein haastavin ja usealle se tuottaa varsinkin nyt alkuvaiheessa lisätyötä. Toivottavasti tässä tilanteessa säilyy myös jäsenistön tuki ja yhteishenki, jotta saamme luotsattua meidän yhteisen LePa:n läpi tämän myrskyn ja voimme myrskyn laannuttua jatkaa vahvana ja jäsenistöä hyvin palvelevana jalkapalloseurana.

Tulevina päivinä seura tiedottaa etenemissuunnitelmista aktiivisesti lisää sitä mukaa, kun uusia linjauksia tehdään tai yleisen tilanteen muutokset vaativat uusia toimia.

Terveisin,
Kerkko Ruuskanen
Puheenjohtaja, Leppävaaran Pallo r.y.