Säännöt

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Leppävaaran Pallo r.y.
Seura on perustettu 27.8.1957, koti- ja toimipaikka Espoo.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä
säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 §

Seuran tarkoituksena on vaalia ja tukea jalkapalloilua. Seura voi ottaa ohjelmaansa
jalkapallon lisäksi muita palloilulajeja.

3 §

Päämääränsä saavuttamiseksi seura järjestää pelejä, kilpailuja, harjoituksia, koulutus- ja
juhlatilaisuuksia, välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi julkaisutoimintaa, ravintolaliikettä ja urheiluvälinekauppaa hankittuaan asianomaisen luvan. Lisäksi seura voi omistaa tarkoitustaan tukevien yhtiöiden osakkeita ja osallistua niiden hallintoon.

4 §

Seuran virallisena kielenä on suomi.

5 §

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäsenet ovat

a) pelaajajäseniä, jotka pelaavat Leppävaaran Pallo ry:n joukkueissa ja suorittavat
syyskokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun.

b) toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat hallituksessa tai vanhempainkokouksen päätöksellä
Leppävaaran Pallo ry:n joukkueissa ikäluokkavastaavina, joukkueenjohtajina tai rahastonhoitajina ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun.

c) huoltajajäseniä, jotka ovat alle 18-vuotiaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen huoltajia ja
suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen huoltajajäsenen jäsenmaksun.

d) kannattajajäseniä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen
kannattajajäsenmaksun.

e) ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen hyväksymän kertakaikkisen jäsenmaksun.

Seura voi varsinaisessa kokouksessa kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka
ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva henkilö kerrallaan ja hänellä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Kunniapuheenjohtajan arvonimen antamiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §

Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava
on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät
velvoitteet sen toimintavuoden loppuun asti, jona eroaminen tapahtuu. Hallitus voi katsoa
jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta. 

Hallitus voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu- tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran
tarkoitusta tai antidopingsäännöstöä tai toimii törkeästi vastoin urheilun yleisiä tai seuran ja
SPL:n määrittelemiä eettisiä periaatteita. Kurinpito on mahdollista myös, mikäli seuran jäsen
rikkoo seuran tai seuran joukkueen laatimia sääntöjä.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton
määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään,
kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen
lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi
joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle
lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja
määräyksiä.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen.
Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan
heti määräajan päätyttyä ja muussa tapauksessa, kun seuran kokous on erottamispäätöksen
vahvistanut.

7 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen seuran syyskokouksen vuodeksi kerrallaan
valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen kutsuu
koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja se on kutsuttava koolle myös jos vähintään
kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Seuralla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtajan on
lain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava
yhdistyksen päivittäistä hallintoa. Toiminnanjohtaja on toimihenkilöiden esimies.
Toiminnanjohtaja voi edustaa yhdistystä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä.

9 §

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran varsinaiset ja muut kokoukset kutsuu
kokoon hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen niiden pitämistä

 • seuran virallisella verkkosivulla, tai
 • sanomalehti-ilmoituksella Espoossa ilmestyvässä sanomalehdessä, tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-maaliskuussa
ja syyskokouksen elo-lokakuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
 4. päätetään edellisen tilikauden tilipäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 6. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä
 6. valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja
 7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 8. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle
kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

11 §

Seuran tili- ja toimintavuosi on 1. marraskuuta - 31.lokakuuta.

Seuran tilejä tarkastavat syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joille hallituksen on
jätettävä tilinpäätös viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on
palautettava ne hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §

Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä
tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikseen mainittu. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Äänestykset kokouksissa
tapahtuvat avoimesti ellei vähintään kolme (3) jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Äänioikeutettuja ovat seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet
seuran jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään seuran
kokouksessa. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen
kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Päätös vahvistetaan toisessa
vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aihe.

14 §

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous miten seuran varat on käytettävä
jalkapalloilun edistämiseksi.

15 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.