Säännöt

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Leppävaaran Pallo r.y.
Seura on perustettu 27.8.1957, koti- ja toimipaikka Espoo.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 §

Seuran tarkoituksena on vaalia ja tukea jalkapalloilua. Seura voi ottaa ohjelmaansa jalkapallon lisäksi muita palloilulajeja.

3 §

Päämääränsä saavuttamiseksi seura järjestää pelejä, kilpailuja, harjoituksia, koulutus- ja juhlatilaisuuksia, välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi julkaisutoimintaa, ravintolaliikettä ja urheiluvälinekauppaa hankittuaan asianomaisen luvan. Lisäksi seura voi omistaa tarkoitustaan tukevien yhtiöiden osakkeita ja osallistua niiden hallintoon.

4 §

Seuran virallisena kielenä on suomi.

5 §

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäsenet ovat

a) pelaajajäseniä, jotka pelaavat Leppävaaran Pallo ry:n joukkueissa ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun.

b) toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat hallituksessa tai vanhempainkokouksen päätöksellä Leppävaaran Pallo ry:n joukkueissa ikäluokkavastaavina, joukkueenjohtajina tai rahastonhoitajina ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun.

c) huoltajajäseniä, jotka ovat alle 18-vuotiaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen huoltajia ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen huoltajajäsenen jäsenmaksun.

d) kannattajajäseniä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

e) ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen hyväksymän kertakaikkisen jäsenmaksun.

Seura voi varsinaisessa kokouksessa kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva henkilö kerrallaan ja hänellä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Kunniapuheenjohtajan arvonimen antamiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §

Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun asti, jona eroaminen tapahtuu. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 

Hallitus voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu- tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai antidopingsäännöstöä tai toimii törkeästi vastoin urheilun yleisiä tai seuran ja SPL:n määrittelemiä eettisiä periaatteita. Kurinpito on mahdollista myös, mikäli seuran jäsen rikkoo seuran tai seuran joukkueen laatimia sääntöjä.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä ja muussa tapauksessa, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

7 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen seuran syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan hallituksen sihteerille viikkoa ennen seuran
kokousta.

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja se on kutsuttava koolle myös jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Seuralla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtajan on lain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen päivittäistä hallintoa. Toiminnanjohtaja on toimihenkilöiden esimies. Toiminnanjohtaja voi edustaa yhdistystä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä.

9 §

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran varsinaiset ja muut kokoukset kutsuu kokoon hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen niiden pitämistä

 • seuran virallisella verkkosivulla, tai
 • sanomalehti-ilmoituksella Espoossa ilmestyvässä sanomalehdessä, tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen elo-lokakuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
 4. päätetään edellisen tilikauden tilipäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 6. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä
 6. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 7. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

11 §

Seuran tili- ja toimintavuosi on 1. marraskuuta - 31.lokakuuta.

Seuran tilejä tarkastavat syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joille hallituksen on jätettävä tilinpäätös viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §

Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikseen mainittu. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Äänestykset kokouksissa tapahtuvat avoimesti ellei vähintään kolme (3) jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Äänioikeutettuja ovat seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet seuran jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään seuran kokouksessa. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aihe.

14 §

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi.

15 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.