Toimintasäännöt

Leppävaaran Pallo ry

 

Toimintasäännöt - sisällys

1

Leppävaaran Pallo ry

2

Toimintasääntöjen tarkoitus

3

Toiminta seurassa

3.1

Seuran organisaatio

3.2

Seuran jäsenet

3.3

Seuran toiminta

3.4

Ikäluokkien toiminta

3.4.1

Ikäluokan päätöksenteko

3.4.2

Ikäluokan toimihenkilöt

3.4.3

Pelisääntökeskustelut

3.4.4

Ongelmien ratkaiseminen

4

Jalkapallon pelaaminen LePassa

4.1

Aloittaminen 6-vuotiaiden jalkapallokoulussa

4.2

Aloittaminen yli 6-vuotiaana

4.3

Pelaaminen

4.4

Läsnäolo ikäluokan tapahtumissa

4.5

Pelaajan kehittymisen arviointi

4.6

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan

5

Joukkueiden muodostaminen ja toiminta

5.1

Joukkueiden koko

5.2

F7-F9, E10 ja E11: Jalkapallon LeikkiMaailma

5.2.1

F7-F8: Jalkapallon LeikkiMaailma

5.2.2

F9, E10 ja E11: Jalkapallon LeikkiMaailma

5.3

D12, D13, C14 ja C15 nuoret: Jalkapallon Kaverimaailma

5.4

B- ja A –juniorit: Jalkapallon TulevaisuusMaailma

  

6

Valmentaminen ja harjoittelu

6.1

Valmennus

6.2

Harjoittelu

7

Talous

7.1

Ikäluokan talousarvio ja rahaliikenne

7.2

Maksut seuralle ja joukkueelle

7.3

Ikäluokan muu varainhankinta

7.4

Varusteet

7.5

Ikäluokan rahat ja omaisuus

7.6

Ikäluokan jakautuminen tai joukkueen lopettaminen

 

1. Leppävaaran Pallo ry.

Nimi

Leppävaaran Pallo ry. LePa

Toimiala

Jalkapallo

Toiminta-alue

Suur-Leppävaara

Toiminta-ajatus

Me kasvatamme ja me menestymme

Jäsenyydet

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri

 

FC Espoon kasvattajaseura yhdessä FC Kasiysin, KaPy:n ja PEP:n kanssa

2. Toimintasääntöjen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata Leppävaaran Pallo ry:n seuran organisaatio- ja toimintatapoja avuksi ja ohjeeksi toimihenkilöille ja vanhemmille heidän toiminnassaan joukkueidensa parissa. Ikäluokkien ja joukkueiden toiminnassa noudatetaan näitä toimintasääntöjä. Poikkeuksia voidaan tehdä ainoastaan johtokunnan suostumuksella.
Seuran toimintaa säätelevät lisäksi mm.:

  • Leppävaaran Pallo ry:n säännöt
  • Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –säännöt
  • Suomen Palloliiton (SPL) ja sen piirien antamat säännöt, määräykset ja sitovat ohjeet

Seuramme on joukkueita varten ja joukkueet ovat pelaajia varten. Toisaalta jokainen pelaaja edustaa joukkuettaan ja samoin jokainen joukkue edustaa seuraamme. Toimintasäännöt pyrkivät hitsaamaan tämän ketjun yhtenäiseksi ja palat toisiaan tukeviksi. Näin seura kykenee auttamaan joukkueita ja pelaajia käytännössä ja toisaalta pelaajat ja joukkueet tietävät velvollisuutensa seuran jäseninä.

Näissä toimintasäännöissä on esitetty velvoitteita sekä ikäluokille ja joukkueille että seuralle. Toiminnan kitkaton sujuminen edellyttää, että velvoitteet hoidetaan ajoissa. Erityisesti, koska kyse on pääosin vapaaehtoistoiminnasta, pitäisi kunnioittaa kaikkien työpanosta pyrkimällä hoitamaan oma osuutensa niin, että muut pystyvät hoitamaan omansa. Toinen vapaaehtoistoiminnasta seuraava periaate on se, että kaikkia asioita voidaan käsitellä ja käsitellään rakentavasti ja keskustellen eri osapuolten kesken.

3 Toiminta seurassa

3.1 Seuran organisaatio

Leppävaaran Pallo r.y. on jalkapalloon erikoistunut urheiluseuraseura.

Seuran ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleinen kokous, jossa äänioikeus on kaikilla 17 vuotta täyttäneillä jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä. Seuran johtoon valitaan syyskokouksessa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 muuta jäsentä. Johtokunta vastaa seuran käytännön toiminnan järjestämisestä. Lisäksi syyskokouksessa valitaan seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Vuosikokouksessa keväällä vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma. Seuran yleisen kokouksen valitsemien toimihenkilöiden lisäksi johtokunta nimeää tarvittavat muut toimihenkilöt.

3.2 Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat kaikki seuran pelaajat ja kannatusjäsenet. Seuran pelaajaksi haluava sopii seuraan liittymisestä ikäluokan vastuuvalmentajan tai ikäluokkavastaavan kanssa. Seuran jäseniksi liitytään hakemalla seuran jäsenyyttä seuran kotisivuilla olevalla jäsenhakemuslomakkeella ja maksamalla seuran lähettämä jäsenmaksu. Lähtökohtaisesti seuran toimintaan otetaan mukaan kaikki halukkaat pelaajat.

3.3 Seuran toiminta

Seura järjestää toimintaa Jalkapallon LeikkiMaailmassa (6 – 11 -vuotiaat) ja KaveriMaailmassa (12 – 15 -vuotiaat). Lisäksi seuralla on toimintaa aikuisten sarjoissa ja TulevaisuusMaailman (16 – 18 -vuotiaat) ikäluokissa. D12 ikäluokasta alkaen kilpailullisempaan jalkapalloon suuntautuneilla pelaajilla on mahdollisuus hakeutua FC Espoon kilpa- ja haastejoukkueisiin.
Jalkapallokoulun toiminnan organisoi seuran toinen valmennuspäällikkö (tällä hetkellä U10-U13 valmennuspäällikkö) ja uuden ikäluokan toiminnan käynnistämisen organisoi valmennuspäällikkö U6-U9 yhdessä seurakoordinaattorin ja/tai Fortum Tutorin kanssa.

Seuran junioritoiminnan järjestämisestä vastaa urheilutoiminnanjohtaja.Viikoittaista toimintaa ohjaavat valmennuspäällikkö U6-U9 sekä valmennuspäällikkö U10-U13 sekä urheilutoiminnanjohtaja U14- ja vanhemmat.

3.4 Ikäluokkien toiminta

Ikäluokan toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä käytännössä vastaavat ikäluokan toimihenkilöt. Heidän apunaan ovat seuran urheilutoiminnanjohtaja ja valmennuspäälliköt. Urheilullisella puolella ikäluokat seuraavat seurayhteisön valmennuslinjan fcespoo.com ohjeistusta.

Ikäluokka laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kauden lopussa toimintakertomuksen ja kalenterivuoden lopussa tilinpäätöksen, jotka toimitetaan tiedoksi seuran johtokunnalle

3.4.1 Ikäluokan päätöksenteko

Ikäluokka järjestää vuosittain ikäluokan vuosikokouksen, jossa käsitellään seuraavan kauden toimintalinjat ja valitaan toimihenkilöt. Lisäksi ikäluokka järjestää tarvittaessa ikäluokan yleisiä kokouksia, joissa päätetään ikäluokan toimintaan liittyvistä asioista. Ikäluokan yleinen kokous on järjestettävä, mikäli yksi kolmasosa ikäluokan pelaajien huoltajista sitä haluaa.

Ikäluokan kokouksiin kutsutaan jokaisen pelaajan huoltaja. Lisäksi kutsu lähetetään tiedoksi seuran toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle. Kutsussa esitetään kokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat. Kokouksista laaditaan aina pöytäkirja.

Ikäluokan kokouksissa päätökset ratkaistaan tarvittaessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella pelaajalla on yksi ääni. Äänioikeutta käyttää pelaajan huoltaja. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

3.4.2 Ikäluokan toimihenkilöt

Ikäluokan toiminnan järjestävät ikäluokan vuosikokouksen valitsemat toimihenkilöt. Toimihenkilöitä ovat ainakin:

Rooli

Sisältö

Vastuuvalmentaja

Ohjaa ikäluokan ohjaajien/valmentajien toimintaa seuran periaatteiden mukaisesti. Suunnittelee yhdessä ikäluokan muiden valmentajien kanssa kauden harjoitus- ja peliohjelman pääperiaatteet, avustaa käytännön harjoitteiden suunnittelussa, hankkii koulutusmateriaalia ohjaajille, vastaa kauden pelaavien joukkueiden muodostamisesta yhteistyössä ohjaajien ja vanhempien kanssa.

Ikäluokkavastaava (joukkueenjohtaja)

Uusien pelaajien vastaanotto, lisenssien valvonta, ikäluokan talousarvion valmistelu, tiedotteiden teko ja toimitus, yhteydenpito seuraan päin.

Taloudenhoitaja

Ikäluokan pankkitilin hoito, toimintamaksujen kerääminen, raportointi seuran taloudenhoitajalle.

Valmentaja/ohjaaja

Suunnittelee ja pitää harjoituksia, vastaa joukkueen peluuttamisesta muiden ohjaajien kanssa, kehittää valmennustaitoaan.

Huoltajat

Huolehtii, että joukkueen pallot, juomapullot, liivit, lääkelaukku, harjoitusvälineet paikalla ja kunnossa.
 

Vanhempien velvollisuutena on kustantaa lapsensa harrastus, kuljettaa ja kannustaa kaikkia pelaajia, tukea ikäluokan vastuuhenkilöitä, olla asiallinen, innostunut ja esimerkillinen aikuinen kentän laidalla. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että ikäluokan toiminta noudattaa sekä Palloliiton, seuran että itse ikäluokan linjauksia.

3.4.3 Pelisääntökeskustelut

Jokainen ikäluokka käy SPL:n Kaikki Pelaa –ohjelman mukaiset pelisääntökeskustelut vuosittain ja toimittaa ne ohjeiden mukaan eteenpäin. LePan seurakulttuuriohjeistuksen mukaisesti valmennuspäälliköiden ohjauksessa. Pelisääntökeskustelut ovat keskeinen osa ikäluokkatoiminnan onnistumista ja selkeyttävät ikäluokan roolia osana LePan seurakulttuuria. Toimimme koko seurassa samoilla periaatteilla. Pelisäännöt tehdään sekä valmennuksen ja pelaajien välillä, että ikäluokan ja vanhempien välillä.

3.4.4 Epäselvyydet ikäluokkatoiminnassa

Ikäluokan toimintaan, harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet tulee aina ensin pyrkiä selvittämään keskusteluin ikäluokan omassa piirissä, harjoitusten ja ottelutapahtumien ulkopuolella. Näihin keskusteluihin otetaan mukaan heti seuran valmennuspäällikkö mikäli asia niin vaatii. Kaikilla vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus rakentavalla tavalla puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin jotka kohdistuvat pelaajien keskinäiseen turvallisuuteen ja kommunikointiin. Valmennuksen organisoinnista sekä olosuhteiden organisoinnista vastaavat seuran toimihenkilöt, eivät yksittäiset vanhemmat. Kaikkia epäselvyyksiä on käsiteltävä positiivisessa hengessä.

Kysymyksissä joita ei pystytä ratkaisemaan ikäluokan sisällä, ikäluokkavastaava pyytää seuran urheilutoiminnanjohtajan kantaa asiaan. Mikäli ongelmia ei muuten pystytä ratkaisemaan, päätäntävalta on seuran johtokunnalla.

4 Jalkapallon pelaaminen LePassa

4.1 Aloittaminen 5-vuotiaiden jalkapallokoulussa

Uusi 5-vuotiaiden ikäluokka aloittaa toimintansa seuran jalkapallokoulussa. Jalkapallokoulu aloitetaan pääsääntöisesti sen vuoden keväällä, jolloin pelaaja täyttää viisi vuotta. Aloittavan ikäluokan toiminnan ensimmäisen kesäkauden ajan organisoi seuran valmennuspäällikkö.

Kesän kuluessa pelaajien vanhemmista kootaan ikäluokan harjoitusten vetäjät ja ohjaajat. Syksyllä ikäluokalle nimetään omat toimihenkilöt. Aloittavan ikäluokan jalkapallokoulun osallistumismaksusta päättää seuran johtokunta.

4.2 Aloittaminen yli 6-vuotiaana

Yli 6 -vuotiaana aloittava pelaaja ohjataan omaan ikäluokkaansa. Pelaaja tulee aluksi mukaan ikäluokan harjoituksiin. Vastuuvalmentaja arvioi, milloin pelaaja voi pelata otteluja ikäluokkansa joukkueessa. Käytännössä kuukautta pidempää aikaa ei pidä soveltaa.

Seuran ikäluokkiin pääsevät mukaan kaikki seuraan pyrkivät pelaajat. Ikäluokan vastuuvalmentaja ja tarvittaessa valmennuspäällikkö määrittävät tasoryhmän johon pelaaja ikäluokassa ohjataan

Pelaaja sijoitetaan ensisijaisesti oman syntymävuotensa ikäluokkaan. Pelaaja voi perustellusta syystä siirtyä joko häntä vuotta vanhempaan tai vuotta nuorempaan ikäluokkaan. Vuotta nuoremmassa ikäluokassa (E10 ja 11) pelaamiseen anotaan lupa Suomen Palloliiton Uudenmaan piiriltä. Vuotta vanhempaan ikäluokkaan siirtymisestä sopivat asianomaisten ikäluokkien vastuuvalmentajat ja valmennuspäällikkö yhdessä.

Vastuuvalmentajien välisellä sopimuksella pelaaja voi pelata vanhemman ikäluokan otteluja kuuluen kuitenkin omaan ikäluokkaansa.

4.3 Pelaaminen

Pelioikeus seuran joukkueissa on seuran jäsenellä, joka on maksanut seuran jäsenmaksun ja ikäluokan asettamat maksut. Lisäksi pelaajalla pitää olla SPL:n voimassa oleva pelaajalisenssi.

Seura osallistuu joukkueillaan Palloliiton piirin sarjoihin ja F9 tai sitä nuoremmissa ikäluokissa Espoon liigaan. Joukkueilla on oikeus osallistua turnauksiin ja pelata harjoitusotteluita. Ikäluokan toimintasuunnitelma on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on valtuudet tehdä ohjelmaan perusteltuja muutoksia.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan Kaikki Pelaa -periaatteita ja seuran toimintasääntöjä. Konkreettisena käyttäytymisohjeena ovat pelaajien itsensä ja heidän vanhempiensa laatimat pelisäännöt. Pelaamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että edellä mainittujen pelisääntöjen noudattaminen.

Jalkapallon LeikkiMaailman aikana (E11 ja nuoremmat) normaalit velvollisuutensa täyttäneen pelaajan pelaamisoikeutta ja ottelumäärää ei saa rajoittaa muista poikkeavalla tavalla.

Ikäluokan pelisääntökeskustelussa sovittujen peluuttamissääntöjen on oltava pelaajien tiedossa.

4.4 Läsnäolo ikäluokan tapahtumissa

F6 pelaajalla ei ole läsnäolovelvoitteita ikäluokan ja sen pelaavien joukkueiden tapahtumissa.

F7 ikäluokasta alkaen pelaajat ovat velvollisia harjoittelemaan säännöllisesti. Ilmoituskäytännöstä sovitaan ikäluokan pelisääntökeskustelussa.

F8-E11 ikäluokasta alkaen voidaan pelaajan suuntautuneisuutta jalkapalloon (=harjoitusaktiivisuus = läsnäolo ikäluokan harjoituksissa) käyttää kriteerinä joukkueita muodostettaessa ja ottelutapahtumien määrästä päätettäessä. Ilmoituskäytännöstä sovitaan ikäluokan pelisääntökeskustelussa.

Kaveri- ja TulevaisuusMaailmassa (D12 ja vanhemmat) harjoitusaktiivisuus voi vaikuttaa pelaajien ottelussa saamaan peliaikaan joukkueen pelisääntökeskustelussa sovitulla tavalla.

4.5 Pelaajan kehittymisen arviointi

E10-E11 ikäluokasta asti pelaajat osallistuvat 1-2 kertaa vuodessa kehittymisenseuranta-tapahtumiin.Valmentajat käyvät kehityskeskustelut kilparyhmien osalta E10-ikäluokasta alkaen vähintään kerran vuodessa. Haaste- ja harrasteryhmien pelaajat käyvät kehityskeskustelut valmentajan näkemyksen mukaan tai pelaajan niin halutessa.

4.6. Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan

Mikäli pelaaja lopettaa jalkapallon pelaamisen seurassa, hän palauttaa kaikki ikäluokalta tai seuralta saamansa varusteet. Kaikki maksetut maksut ja seuralle kerätyt varat jäävät seuran omaisuudeksi. Mikäli pelaaja jatkaa pelaamista toisessa seurassa, on pelaajasiirto rekisteröitävä Pelipaikassa.

5. Joukkueiden muodostaminen ja toiminta

Joukkueiden toiminnassa noudatetaan kaikissa ikäluokissa SPL:n Kaikki Pelaa sääntöjä. Seura suosittelee, että tapahtumamäärä on SPL:n nuorisotoiminnan linjan mukainen.

5.1 Joukkueiden koko

Suositukset joukkueiden kooksi:

Pelimuoto

Pelaajamäärä

4 v 4

6 - 8

5 v 5

7 – 10

8 v 8

10 – 14

  

11 v 11

16 – 22

5.2 F6-F9, E10 ja E11: Jalkapallon LeikkiMaailma

5.2.1 F6, F7 ja F8: Jalkapallon LeikkiMaailma

F6-F9 ikäluokat pelaavat Espoon Liigaa sekä voivat osallistua jalkapalloseurojen tai piirin järjestämiin turnauksiin. Ikäluokat jaetaan Espoon Liigan otteluiden ja turnausten pelaamista varten pelaaviin joukkueisiin. Espoon liigaan ja piirisarjaan ilmoitetaan niin monta joukkuetta kuin ikäluokan pelaajamäärä edellyttää. Joukkueiden kokoonpanoa voidaan vaihtaa seuraavana toimintakautena.

Pelaavalla joukkueella pitää vähintään olla nimetty ohjaaja tai valmentaja. Joukkueelle voidaan myös nimetä joukkueenjohtaja ja huoltaja. Otteluita lukuun ottamatta muu toiminta toteutetaan yhtenäisenä ikäluokkana.

Vastuuvalmentaja jakaa pelaajat annettujen kriteerien mukaan tasojoukkueisiin. Kaikille pelaajille pyritään kauden aikana järjestämään yhtä paljon ja samanarvoista toimintaa peleissä ja turnauksissa. Otteluihin osallistuvat pelaajat valitaan niin, että puolen pelin takuu toteutuu. Kaikki pelaajat pelaavat vaihtelevasti eri paikoilla eri roolien oppimiseksi ja ymmärtämiseksi.

5.2.2 F9, E10 ja E11: Jalkapallon LeikkiMaailma

F9, E10 ja E11 -ikäluokat osallistuvat piirin sarjoihin sekä voivat osallistua jalkapalloseurojen tai piirin järjestämiin turnauksiin.

F9 ikäluokasta alkaen muodostetaan kilparyhmä ja haasteryhmä. Valintakriteereinä toimivat pelaajan aktiivisuus, motivaatio, liikunnallisuus ja jalkapallon lajitaidot.

Pelaavalla joukkueella pitää vähintään olla nimetty ohjaaja, valmentaja, joukkueenjohtaja ja huoltaja. Joukkueelle voidaan myös nimetä joukkueenjohtaja. Kaikille pelaajille pyritään järjestämään toimintaa tasavertaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki pelaajat pelaavat vaihtelevasti eri paikoilla eri roolien oppimiseksi ja ymmärtämiseksi

5.3 D12, D13, C14 ja C15 nuoret: Jalkapallon KaveriMaailma

Strategian mukaisesti, seura haluaa tarjota hyvät harrastusmahdollisuudet D12 ikäluokasta eteenpäin, kun FC Espoon kilpajoukkueet on nimetty.

Ikäluokalla voi olla joukkueita eri sarjatasoilla pelaajamäärän mukaan. Joukkueiden muodostamisperiaatteena voi olla tasavahvuus tai jokin muu peruste. Suositellaan, että käytetään mitattavaa perustetta kuten harjoitteluaktiivisuus tai taito. Harjoitteluaktiivisuus tulee pystyä osoittamaan harjoituspäiväkirjalla ja taidon mittarina voi olla esimerkiksi seuran sisäisissä taitokilpailuissa saavutettu tulos. Joukkueita muodostettaessa tulee kaikkiin pelaajiin soveltaa samaa arviointikriteeriä.

Pelaavalla joukkueella pitää vähintään olla nimetty valmentaja, joukkueenjohtaja ja huoltaja. Peluuttamissäännöt sovitaan ikäluokan pelisääntökeskusteluissa.

Jos pelaajia ei ole riittävästi, nämä ikäluokat toteutetaan FC Espoo United joukkuetoiminnan kautta.
 

5.4 B ja A –juniorit: Jalkapallon TulevaisuusMaailma

Seura haluaa antaa kaikille pelaajille mahdollisuuden jatkaa harrastustaan B- ja A -ikäkauden ylitse aikuisten harraste- tai kilpasarjoihin. Jos pelaajia ei ole riittävästi, nämä ikäluokat toteutetaan FC Espoo United joukkuetoiminnan kautta.

6 Valmentaminen ja harjoittelu

6.1 Valmennus

Valmennustoiminta tapahtuu Palloliiton ohjeistaman ja kouluttaman linjan sekä seuran valmennuslinjan mukaisesti. Seuran valmennustoiminnasta ja valmennuksen linjasta vastaa seuran valmennuspäällikkö. Pelaajien valmennuksesta vastaa ikäluokan vastuuvalmentaja toimien yhteistyössä seuran valmennuspäällikön kanssa.

Seura kustantaa valmentajien koulutuksen C-tasoon asti niin, että ikäluokilla on riittävä määrä koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Valmentajien koulutusta koordinoi valmennuspäällikkö.

6.2 Harjoittelu

Seura anoo kaupungilta sekä kesä- että talviharjoitusvuorot ja jakaa ne ikäluokille. Seura järjestää ikäluokille vähintään SPL:n suositusten mukaiset harjoitusvuorot sekä ulko- että sisäkaudella. Vuorojaon laatii seuran toiminnanjohtaja.

Kenttä- ja salivuorojen jaossa huomioidaan kunkin ikäluokan normaali harjoituskertojen tarve ja harjoituspaikkojen laatu. Siten vanhemmat ikäluokat saavat enemmän ja isompia tiloja harjoituksilleen. Kaikille ikäluokille järjestetään myös talvikaudella harjoittelumahdollisuus. Kaikki harjoitusvuorot ovat maksullisia ja ne laskutetaan erikseen ikäluokilta vuorojen määrän ja tilan suhteessa.

7 Talous

7.1 Ikäluokan talousarvio ja rahaliikenne

Jokainen seuran ikäluokka tekee kullekin toimintavuodelle oman talousarvionsa. Ikäluokan on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos ikäluokalla on aikaisemmilta vuosilta säästössä varoja, joilla vaje voidaan kattaa.

Ikäluokan varojen perinnästä ja käytöstä vastaa ikäluokkavastaava yhdessä ikäluokan taloudenhoitajan kanssa. Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa seuran pankkitilin kautta.

Lopettavan joukkueen kaikista sitoumuksista vastaavat kaikki vanhemmat yhteisvastuullisesti.

7.2 Maksut seuralle ja ikäluokalle

Seuran jäsen maksaa vahvistetun jäsenmaksun. Jäsenmaksu maksetaan alkukeväällä ennen sarjakautta.

Elokuun 1. päivän jälkeen toimintaan mukaan tulevat maksavat jäsenmaksusta puolet. Lokakuun 1. päivän jälkeen toimintaan mukaan tulevat eivät ole velvollisia maksamaan asianomaisen toimintakauden jäsenmaksua.

Ikäluokat keräävät toimintansa rahoittamiseksi toimintamaksuja, joiden suuruus päätetään ikäluokan kokouksessa.

Ikäluokan kokous voi antaa ikäluokan johtajalle valtuutuksen sopia yksittäisten pelaajien kohdalla toimintamaksujen alennuksesta, mikäli pelaajan perheen taloudellinen tilanne sitä edellyttää.


7.3 Ikäluokan muu varainhankinta

Ikäluokat voivat hankkia varoja eri tavoin mm. järjestämällä turnauksia. Turnauksen järjestämiseen vaaditaan seuran ja SLP:n Uudenmaan piirin lupa. Kun seura antaa ikäluokalle luvan järjestää turnaus, sovitaan samassa yhteydessä, mikä seuran panos turnausjärjestelyissä on ja tuloutetaanko osa turnauksen tuotoista seuralle.

Seuraa tukevien paikallisten liikeyritysten asiallinen kohtelu edellyttää, etteivät ikäluokat ole niihin omatoimisesti yhteydessä sponsori- tai mainostulojen saamiseksi. Ikäluokkien aloitteellisuus seuran tueksi on kuitenkin aina tervetullutta. Ikäluokka saa erityisesti itse järjestämänsä, mutta muilta kuin Leppävaaran lähialueiden yrityksiltä hankitut tuet itselleen sovittuaan siitä seuran johdon kanssa.

7.4 Varusteet

Ikäluokat hankkivat itse tarvitsemansa varusteet oman budjettinsa puitteissa. Pelipaidat, sukat, housut, verryttelypuvut, ulkoilutakit ja muut asusteet tulee olla seuran hyväksymän mallin mukaisia.

Kaikki seuraan liittyvät seuratunnuksen sisältämät varustehankinnat tulee ennen hankintaa esitellä ja hyväksyttää seuran varustevastaavalla. Ikäluokan on hankinnoissaan käytettävä seuran sopimaa hankintakanavaa.

7.5 Ikäluokan rahat ja omaisuus

Kaikki ikäluokan rahat ja omaisuus, jotka ovat maksetut sen käyttämälle tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytettävissä. Ikäluokan rahankäytöstä vastaa johtokunnalle ikäluokkavastaava.

7.6 Ikäluokan jakautuminen tai joukkueen lopettaminen

Ikäluokan jakautuessa erillisiin joukkueisiin, jaetaan varat joukkueille pelaajamäärien suhteessa. Mikäli joukkue tai ikäluokka lopettaa toimintansa, ylijäävät varat siirretään seuran käyttöön.